De opkomst van Hitler en Nazi-Duitsland

Hitler en Nazi-Duitsland. 27 maart 2015                       (Laatste update: 3 mei 2017)

Ruim tachtig jaar geleden werd Adolf Hitler benoemd tot rijkskanselier. Daarmee kwam een einde aan de Republiek van Weimar, de eerste Duitse democratie, en begon het Duizendjarig Rijk. De verwoesting die Hitler aanrichtte in Europa liet tijdgenoten én de generaties daarna achter met de beklemmende vraag hoe deze man aan de macht kon komen. (Historisch Nieuwsblad)

Adolf

De grote crisis ofwel de Grote Depressie van de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een grote passiviteit van de diverse regeringen. De politiek was gevangen in het overwegend liberale denken dat de economie in een vrij spel van krachten zijn weg moest vinden. Interventie of ingrijpen was uit den boze. Er werd door sommige overheden restrictieve protectionistische maatregelen genomen zoals het verhogen van de invoertarieven om de eigen economie aan te jagen.

Liberalisme was een dominante stroming ontstaan tijdens de verlichting. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Liberalen streven naar een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid, (Die vrijheid wordt als soeverein en het grootste goed erkend en met name in de VS in de grondwet gegarandeerd, geformuleerd door de Founding Fathers in de “Bill of Rights”, die een duidelijke omschrijving gaven tot hoever de staat mag ingrijpen in de persoonlijke vrijheid van het individu. De Amerikaanse grondwet heeft voor verschillende landen model gestaan bij de vorming van een eigen grondwet), vrijheid van meningsuiting en persoonlijke ontwikkeling (zelfbeschikking),( Zie: A) economische vrijheid gericht op het wegnemen van handelsbelemmeringen in het internationale handelsverkeer tussen soevereine staten en vrij verkeer van personen, weinig overheidsbemoeienis, dus een zo klein mogelijke overheid. Liberalisme als ideologie staat aan de rechterzijde van het politieke spectrum.

Voor meer over het liberalisme klik hier:

http://www.teldersstichting.nl/liberalisme/liberale_denkers.html

Drie grote mannen uit de tijd van de grote crisis van ca. 1920 waren het met dat liberale economische denken niet eens. De eerste was Franklin Roosevelt die met een combinatie van oude ideeën en maatregelen, de “New Deal” de economie nieuw leven in wilde blazen. de tweede man was John Maynard Keynes die vond dat de overheid in tijden van crisis extra geld moest uittrekken voor publieke werken om zo de negatieve spiraal te doorbreken en economie te versterken. De derde man was Adolf Hitler.

41tTZSUxoyL._SY344_BO1,204,203,200_

De opkomst van Adolf Hitler en het Derde Rijk.

Duitsland stond aan de vooravond van grote veranderingen. De macht van de Habsburgse Vorsten was uitgespeeld, democratie in de Republiek van Weimar stond nog in haar kinderschoenen en werd argwanend bekeken door de meeste Duitsers, die met heimwee naar de verloren monarchie en hun Koninklijke vorsten terug verlangden. De regering in de Republiek van Weimar was verscheurd door extreem rechts en extreem links. De economische situatie was desastreus, de enorme verplichte herstelbetalingen als gevolg van WOI, de crisis en de hoge werkloosheid hadden hun tol geëist. Als klap op de vuurpijl maakte de gierende inflatie de ouderen, die hun hele leven hadden gespaard voor hun oude dag, van de ene op de andere dag straatarm. Het overheersende liberale denken dat de economie en de waarde van de munt uit eigen kracht zou moeten herstellen maakte de situatie uitzichtloos, niemand deed iets, de politiek was machteloos, krachteloos de toestand leek hopeloos.

Hitler Woman.

Hitlers beloofde verandering, zijn grootse prestaties? Het Wirtschaftswunder, in drie jaar tijd was het enorme werkloosheidsprobleem van de baan. Tenminste, dat leek zo voor een deel omdat de vele tienduizenden ontslagen onder de joden de weg vrijmaakte voor nieuwe banen. Even sensationeel en onverwacht was de herbewapening van Duitsland, in 1938 had het het sterkste leger van Europa. En in minder dan tien jaar tijd wist de Führer bijna het hele volk achter zich te scharen; niet als nazi’s maar als aanhangers, Führergelovigen. Wel snoerde Hitler zijn politieke tegenstanders onmiddellijk de mond met geweld en terreur middels zijn beruchte knokploegen, de voorloper van de SA (Sturm Abteilung). Meteen na zijn machtsovername werd begonnen met de bouw van 3 concentratie kampen in Emsland (Emslandlager) voor zijn politieke tegenstanders.

Quote Adolf Hitler:

‘De domheid van de mensheid is werkelijk ongelooflijk’

Hitler schreef: ‘Het gros van een volk bestaat niet uit professoren, en ook niet uit diplomaten. Het luttele beetje abstracte kennis waarover het beschikt, bewijst dat het meer voor emotionele dan voor mentale ervaringen vatbaar is. […] Maar het feit dat het zich laat leiden door zijn gevoel verklaart meteen de ongewoon grote stabiliteit van zijn overtuiging. Het geloof is moeilijker te vernietigen dan het weten, liefde is standvastiger dan eerbied, haat is sterker dan wrevel.’

Mensen zijn niet geschikt voor democratie, was zijn conclusie in Mein Kampf.

Bron: https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/47415/handboek-voor-populisten.html?utm_source=HNredactmail25417&utm_campaign=HNredactmail25417

gun-control-hitler

Foto’s onder: Adolf Hitler probeert de sympathie van het volk voor President Paul von Hindenburg over te nemen.

Nimmer wird das Reich zerstöret – wenn ihr einig seid und treu

Wahl Reichstag

download (4)

Na zijn geruchtmakend proces als gevolg van de Putsch van 1923, (tijdens zijn gevangenschap schreef hij Mein Kampf, waarin hij oa zijn rassentheorie uiteen zette) toen hij weer meeging doen met de verkiezingen, startte Hitler een weergaloze propagandamachine die de persoonlijk gerichte reclame uitvond en onophoudelijk campagne voerde, ook als er geen verkiezingen waren. Hitler maakte voor het eerst op grote schaal gebruik van een uitgekiende uiterst sluwe propaganda waarin hij zelfs niet schuwde om te proberen de sympathie van de oude Von Hindenburg over te dragen op zichzelf. Zijn leiderschap heeft hij zich vooral verworven door kille berekening, list, intimidatie, koehandel en bedrog. Met satanische behendigheid wist hij gebruik te maken van alle mogelijkheden die het Verdrag van Versaille hem boden.

“Hitler was een ‘buitengewoon daadkrachtig, inventief en efficiënt leider’ maar als staatsman bakte hij er niets van. Al zijn prestaties waren van korte duur en alle successen werden behaald op ‘tegenstanders die niet in staat of die niet bereid waren om werkelijk verzet te bieden’, Hitler overwon alleen ‘wat toch al verloren was’. De Weimarrepubliek bijvoorbeeld, stond op instorten toen Hitler als politicus op het toneel verscheen. De man wierp maar ‘omver wat al viel, doodde slechts wat al stervende was’, al moet erkend dat hij daarvoor een onfeilbaar instinct had”. (9)

Bijna alles wat Hitler deed was in strijd met de liberale beginselen. Al waren er sommige Partijleden die nog veel verder wilden gaan dan Hitler zelf.

Otto Strasser.

“In 1925 trad Otto Strasser toe tot de NSDAP. Samen met Joseph Goebbels vormden zij de socialistische en linkse vleugel van de nazipartij, die onder meer nationalisering van grote bedrijven, verdrijving van grootkapitalisten en een sociale welvaartspolitiek voorstond. Gregor Strasser werd in 1925 ook oprichter van de Berlijnse Sturmabteilung (SA) die tegen reactionairen, Joden en communisten vocht op de Berlijnse straten.

Vanaf 1930 was hij echter voortdurend in conflict met Hitler over de koers van de NSDAP. De broers stonden een socialistische revolutie voor, maar Hitler voelde daar niets voor; de latere Führer wenste geen klassenstrijd met de reactionairen en fabrikanten en zette juist in op steun van nationalistische Duitse fabrikanten. Na de machtsovername zou dan het sociale welvaartsprogramma voor de Duitse arbeiders vanzelf wel opgelegd worden. Strasser wenste echter reeds toen harde maatregelen tegen groot-bedrijven. Broer Otto Strasser trad kort daarop uit de partij. Ondanks de problemen met Hitler werd Strasser in 1932 Rijksorganisatieleider van de NSDAP. In de herfst van 1932 onderhandelde hij met generaal Kurt von Schleicher over een te vormen regering. Von Schleicher bood Strasser het vicekanselierschap aan in een ‘sociale regering.’ De besprekingen lekten echter uit, waarna Strasser, die inzag dat deze optie voor Hitler onacceptabel was op 8 december 1932 al zijn partijfuncties neerlegde. In 1933 moest hij zich ook terugtrekken uit de Rijksdag.

Op 30 juni 1934 werd Gregor Strasser tijdens de Nacht van de Lange Messen (partijzuivering) vermoord door Himmlers SS-milities.” (Bron Wiki)

De  inperking van persoonlijke vrijheden en de ondergeschiktheid van het individu aan de staat waren ronduit fascistisch. Zijn interventie in de economie, de oorlogsindustrie, wegenaanleg voor zijn leger, het stimuleren van de boerenstand door structureel hogere prijzen, gebiedsuitbreiding, (lebensraum), invoering van sociale voorzieningen de oprichting van een volkspartij, de NSDAP, Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij en de vorming van een sterke fascistische staat, het onderdrukken en vernietigen van de oppositie, (gelijk de communisten), zijn rassentheorie, het antisemitisme is tot op de dag van vandaag voornamelijk een linkse hobby, zijn sterke voorkeur voor de islam als strijdlustige ideologie, die liefde voor de islam is ook nu voornamelijk terug te vinden bij de linkse partijen en elite.

Op de foto, de oom van Yasser Arafat op bezoek bij de Wehrmacht van Adolf Hitler.

De oom van Jasser Arafat

Hitlers was vanwege zijn liefde voor de islam beïnvloed door de islam en die liefde was wederzijds. Twee grootmachten die elkaar vinden, dat kan alleen als er onderlinge raakvlakken zijn. Zie onderaan. (1).

“Mohammad Haj Amin al-Husseini was de leider van de Arabieren in Palestina onder het Britse mandaat. Sinds 1919 was hij bezig met de strijd tegen de joden en de zionistische beweging. De Britten hebben hem laten promoveren tot Grootmoefti, om hem beter te kunnen laten inkapselen door de radicale Arabieren, dachten ze, wat een radicale misvatting. .

Zo werd Amin al-Husseini (de Husseini’s vormen een machtige clan op de Westelijke Jordaanover, waar het clansysteem nog volop leeft), de belangrijkste leider van de Arabieren. Maar de Grootmoefti had snel door dat hij voor zijn antisemitische ambitie een echte bondgenoot moest zoeken. En dat werd Nazi-Duitsland.  Zie ook: (6) en (7).

Felicitaties.

In 1933 feliciteerde hij Hitler in een telegram met zijn benoeming tot bondskanselier. In maart van dat jaar had de Grootmoefti een geheime ontmoeting met Wolff, consul-generaal van de nazi’s. Uit nazidocumenten blijkt dat de moefti op zijn laatst vanaf 1936 door Berlijn werd gefinancierd. En vanaf 1937 stond de Grootmoefti op de loonlijst van de Abwehr, de Duitse inlichtingendienst. Ook had hij een geheime ontmoeting met SS’er Adolf Eichmann”.

Bron Elsevier:

http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2012/4/Moslimbroeders-en-nazis-waren-goede-vrienden-ELSEVIER335198W/

Heinrich Himmler:

“Ik moet zeggen, ik heb helemaal niets tegen de islam, want hij voedt in deze Bosnische SS-divisie Handschar zijn mensen voor me op en belooft aan hen de hemel als ze gevochten hebben en in de strijd gesneuveld zijn. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!”

Grootmoefti Mohammed Amin al-Husseini:

“De vriendschap tussen moslims en Duitsers is veel sterker geworden, omdat het nationaalsocialisme in veel opzichten parallel loopt aan de islamitische wereldbeschouwing. De raakvlakken zijn: Het monotheïsme en de eenheid van de leiding. De islam als ordenende macht. De strijd, de gemeenschap, de familie en de jongeren. De relatie tot de Joden. De verheerlijking van het werk en van het creëren”.

Hitlers bondgenootschap met de Palestijnse leider grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini.

“Er is niet snel een buitenlandse bondgenoot van Hitler te verzinnen die van huis uit zo gemotiveerd antisemitisch was als de grootmoefti”. (8).

“The only religion I respect is Islam, the only profhet I admire is the profhet Muhammad”. Adolf Hitler.

Waarom Mein Kampf vooral bij moslims scoort. (2).

Adolf II

download (5)

Hitler was een linkse dictator pur sang, hoewel Hitler een fel bestrijder was van het communisme, de misdaden door zijn ideologie passen precies in het plaatje van al die andere linkse totalitaire dictaturen die in de vorige eeuw hebben huisgehouden en dood en verderf hebben gezaaid.  ‘Zwartboek van het communisme: misdaden, terreur, onderdrukking’ (Arbeiderspers, 2000) is de leer van Marx, ook seculier, schuldig aan ruim 100 miljoen doden. (6).

Foto onder: Hitler de linkse socialist.

Hitler de socialist.

30 redenen waarom Hitler een voorbeeldig “linksmensch” was.

Neo Nazi

De nazi’s waren óók socialisten

Voor links is de vraag pijnlijk: was het nationaal-socialisme een vorm van socialisme? Voor de socioloog/ historicus J.A.A. van Doorn is het antwoord ’ja’. Hij schreef een briljant boek over het thema, vindt Peter van Nuijsenburg.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1340373/2007/07/28/De-nazi-rsquo-s-waren-ook-socialisten.dhtml

Islam and Nazi Germany`s War.

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/islam-and-nazi-germanys-war-by-david-motadel-book-review-how-muslims-were-lured-to-the-nazi-cause-9888026.html

Ook de verzorgingsstaat werd onder de Nazi,s flink opgetuigd. De lijst van socialistische, groene maatregelen van Hitler in het fascistisch Nazi-Duitsland stelt de daadkracht en ambitie van de huidige Europese socialisten en Groenen inclusief de Partij voor Dieren in de schaduw.

Alles wat in strijd is met het liberale beginsel is dus in principe niet rechts maar politiek links. With me so far? Ja? Mooi!

Als vrij verkeer van goederen en personen (internationaal) liberaal (rechts) is dan is Nationalisme links. OK?

Alles wat het tegenovergestelde  van vrijheid nastreeft, bv het streven naar een sterke (regisserende) overheid, collectivisme, bemoeienis (protectionisme) met de nationale economie, beperking van de persoonlijke vrijheid, socialisme, cq communisme is links van het spectrum of ronduit links.

Fascisme is een linkse uitvinding, het individu is onder een fascistisch bewind volledig ondergeschikt aan zowel de (Nazi)staat, zoals in een Socialistische Staat aan de (Communistische) Partij. Fascisme is een vorm van socialisme. Nationaal-(“Demon-cratisch” Socialisme!!!!. Kortom, Hitler was zo links als een deur!. (3).

Hoe herken ik de nieuwe fascisten?

“Fascisme is de sfeer die hangt in een zaal vol linkse mensen”. Godfried Bomans.

“De volgende generatie fascisten zal zich anti-fascisten noemen”. Winston Churchill.

Waarom noemen we dat schorem dat we Neo-Nazi`s noemen dan extreemrechts? Ik heb wel een theorie. In de welgemeende grondige afkeer en walging van het Nationalisme van het Derde Rijk en Nazi-Duitsland, hebben onze linkse vrienden een paar zeer doeltreffende scheldwoorden gevonden. Op wie het principieel met hen oneens is, wordt “karaktermoord” gepleegd door hen te bestoken met frasen als “Nazi”, “fascist”, “racist” en wat dies meer. Om te verbloemen dat men dan eigenlijk vooral naar zichzelf wijst, krijgen neo-nazi`s van hun het etiket: “extreemrechts” en bijna iedereen trapt erin!

Recensies en bijlagen:

Historisch Nieuwsblad.

https://www.historischnieuwsblad.nl/tweedewereldoorlog/artikelen/de-onderschatting-van-adolf-hitler/index.html

(A). De Amerikaanse grondwet dateert van 1787 en wordt beschouwd als de ‘moeder van de constituties’, omdat zij niet alleen een van de vroegste voorbeelden is, maar ook een van de duurzaamste.

https://www.verenigdestaten.info/amerika-aspecten-van-de-staatsrechtelijke-verhoudingen/

(1).   https://ejbron.wordpress.com/2015/05/05/vol-op-haat/

http://wilsonquarterly.com/quarterly/fall-2014-the-great-wars/the-swastika-and-the-crescent/

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674724600

(2). http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/8534-waarom-mein-kampf-van-adolf-hitler-vooral-bij-moslims-scoort.html

(2.1) http://www.billionbibles.org/sharia/hitler-muslim-brotherhood.html

(3)   http://www.marcelroele.nl/index.php?pagina=27

(5).  Geweld komt altijd van links! http://politiek.forum2go.nl/politiek-geweld-komt-in-nederland-altijd-van-links-t81.html

(6). http://www.geschiedenis.nl/index.php?bericht_id=440&go=home.showBericht

(8).

https://feitoffictie.wordpress.com/benjamin-netanyahu-angela-merkel-adolf-hitler-haj-amin-al-husseini-wie-wordt-de-baas-en-wie-wordt-de knecht/preview=true&preview_id=178&preview_nonce=1a07f275a3

(9). http://www.niw.nl/het-echte-verhaal-hitler-en-de-moefti-677/

Was Hitler links?

https://meervrijheid.nl/?pagina=1199

Met de machtsovername door de NSDAP kreeg de aandacht voor dierenrechten een flinke boost. Dierenrechten in Nazi-Duitsland.

http://woordenkracht.com/categorie/familie/dierenwelzijn-in-nazi-duitsland.php

De sympathie van Joop den Uyl voor Hitler.

https://gerard1945.wordpress.com/2015/12/12/de-nationaal-socialistische-jeugdzonde-van-joop-den-uyl/

https://www.historischnieuwsblad.nl/tweedewereldoorlog/artikelen/de-onderschatting-van-adolf-hitler/index.html

http://skepsis.nl/rassenpolitiek/

Overige bronnen:

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Door: Mr. G.B.J. Hiltermann

Het raadsel Spinoza. Irvin D. Yalom.

Diverse artikelen. (10).

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s